Любовь к Богу и к ближнему – два крыла, которые должны нести человека в Царство Небесное, – архиепископ Антоний (Венский и Будапештский)

https://foma.ru/lyubov-k-bogu-i-k-blizhnemu-dva-kryila-kotoryie-dolzhnyi-nesti-cheloveka-v-tsarstvo-nebesnoe-arhiepiskop-antoniy-venskiy-i-budapeshtskiy.html…