Категория: Святые отцы

Таинство открытия мощей

http://www.pravoslavie.ru/116402.html…

Преподобный Силуан Афонский о великой науке духовной брани

http://afonit.info/biblioteka/nastavleniya-afonskikh-podvizhnikov/pyat-slov-prepodobnogo-siluana-afonskogo-o-velikoj-nauke…

Святость за три послушания

http://www.pravoslavie.ru/116003.html…

Подарки старца Паисия

http://www.pravoslavie.ru/115971.html…

Святые всегда наc слышaт

https://pravoslavie.fm/articles/svyatyie-vsegda-nac-slyishat/…